two

Grāmata Latvijai ārpus Latvijas

32,00

Neizzinātiem latviešu grāmatniecības vēstures jautājumiem laika aptvērumā no 13. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta nogalei veltīta 2021. gadā LNB publicētā kolektīvā monogrāfija “Grāmata Latvijai ārpus Latvijas”. Divpadsmit Latvijas un ārzemju autoru sarakstītajās nodaļās aplūkotie piemēri skar rokrakstus un izdevumus, kam bijusi nozīmīga loma Latvijas kultūras vēsturē, lai gan šie darbi ir radīti ārpus mūsdienu Latvijas teritorijas. Šis stāsts sākas ar Vecāko Livonijas Atskaņu hroniku un turpinās ar senāko saglabājušos grāmatu latviešu valodā, tas atbalsojas Kēnigsbergā iespiestajās latviešu Brāļu draudzes dziesmu grāmatās un Amerikā izdotajos latviešu sociāldemokrātu laikrakstos. Līdzās pētījumiem par Vācijas un Polijas reģionu ietekmi latviešu grāmatniecības attīstībā uzzinām arī par to, kāda bija to latviešu pašizpratne, kuri pēc Pirmā pasaules kara beigām dažādu iemeslu dēļ palika uz dzīvi Padomju Savienībā, un to, kā savu nacionālo kultūru spēja saglabāt latviešu trimdinieki Rietumos pēc Otrā pasaules kara. Grāmata Latvijai ārpus Latvijas : kolektīvā monogrāfija = Books for Latvia outside Latvia : collective monograph / zinātniskais redaktors Viesturs Zanders ; zinātniskie recenzenti: PhD Jānis Krēsliņš, Dr.philol. Pāvels Štolls ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; tulkojumi angļu valodā: Juris Ojārs Beņķis ; dizains: Andrejs Lavrinovičs. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. 479 lpp. : faksimili, ilustrācijas. ISBN 9789934610059.

Izvēlies izmēru.